Talking to your doctor

คู่มือสำหรับการปรึกษาแพทย์ของคุณที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

เมื่อท่านมีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง การสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาระหว่างท่านกับแพทย์ของท่านเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

 

เพื่อให้การนัดหมายของคุณเกิดประโยชน์สูงสุด

การนัดหมายพบแพทย์ของคุณ ถือเป็นโอกาสที่คุณจะได้ปรึกษาว่าภาวะหัวใจล้มเหลว มีผลกระทบต่อชีวิตอย่างไร และได้อยู่อย่างใกล้ชิดกับแพทย์หรือพยาบาล เพื่อปรึกษาและตกลงเกี่ยวกับการรักษาในขั้นต่อไป

เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจว่าสิ่งใดบ้างควรทำก่อน, ระหว่าง และหลังการนัดหมายพบแพทย์ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการนัดหมายในแต่ละครั้ง

 

ก่อนการนัดหมาย

1) ตรวจสอบอาการของคุณ

 • การตรวจสอบและรายงานอาการมีความสำคัญอย่างยิ่ง ใช้แบบประเมินอาการภาวะหัวใจล้มเหลวของ Every Beat Matters ก่อนการนัดหมายพบแพทย์ เพื่อตรวจสอบอาการ ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อสารกับแพทย์ได้ ดาวน์โหลดแบบประเมินอาการภาวะหัวใจล้มเหลวสำหรับการนัดหมายพบแพทย์ครั้งถัดไปได้ที่ แบบประเมินอาการภาวะหัวใจล้มเหลว
 • หากมีอาการหรือสภาวะโรคอื่นร่วมด้วย เช่น เบาหวาน คุณควรจดบันทึกเกี่ยวกับสภาวะโรค และอาการเหล่านี้ไว้ด้วย
 • นอกจากนี้การได้พูดคุยเกี่ยวกับอาการของคุณกับครอบครัว, เพื่อน หรือผู้ดูแลของคุณนั้น มีประโยชน์ในการรักษา เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณที่อาจจะมองข้ามไป

2) พิจารณาประวัติการรักษาของท่านคุณ

 • เนื่องจากคุณอาจพบแพทย์หรือพยาบาลมากกว่า 1 ท่าน การทำให้ทุกคนทราบถึงการรักษาที่คุณได้รับอยู่และการทดสอบทางการแพทย์ที่คุณทำจึงมีความสำคัญ
 • ทำการจดบันทึกยาทั้งหมดของคุณ (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์และยาอื่นๆ) รวมทั้งขนาดยาและเวลาที่คุณได้รับก่อนการนัดหมาย

3) เตรียมตัว

 • การเตรียมตัวและจดบันทึกคำถาม จะช่วยให้แน่ใจได้ว่า คุณได้ถามถึงข้อสงสัยและได้รับความเข้าใจเพิ่มเติม ตลอดจนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ขอให้ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวมาพร้อมกับคุณในการนัดหมาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวรับทราบเกี่ยวกับสภาวะโรคของคุณ

 

ระหว่างการนัดหมาย

1) เปิดกว้าง

 • เปิดกว้างเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณ และอาการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหรือ ความเป็นอยู่โดยรวมของคุณ แม้ว่าอาการเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวก็ตาม พยายามระบุให้ชัดเจนและยกตัวอย่างว่าสภาวะหัวใจล้มเหลวมีผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไร ตัวอย่างเช่น ให้ถามตัวเองดังนี้ว่า
  • เคยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่?
  • ลุกขึ้นจากเตียงยากขึ้นหลังจากตื่นนอนในช่วงสัปดาห์นี้หรือไม่?
  • รู้สึกลำบากที่จะพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณหรือไม่?
  • ลืมรับประทานยาหรือไม่?
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “อาการสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลว” สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง และสิ่งใช้แบบประเมินอาการภาวะหัวใจล้มเหลวฉบับเต็มในหัวข้อก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยให้แพทย์เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอาการของท่านมากขึ้น

2) ตั้งคำถามและเขียนคำตอบ

 • อย่าลืมที่จะถามคำถามที่เตรียมไว้ รวมถึงถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจและจดบันทึกคำตอบที่ได้ไว้

3) วางแผน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สามารถมาตามนัดครั้งต่อไปได้ พร้อมกับวางแผนกำหนดสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อดูแลสุขภาพของคุณให้ได้ดีที่สุดจนกว่าจะถึงวันนัดหมายครั้งถัดไป

หากฉันเดินนานมากกว่า 10 นาที ฉันก็หายใจถี่ และขาของฉันก็อ่อนปวกเปียก

 

ตอนนี้ฉันตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, และอาหารที่รับประทาน เป็นสิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอง

 

ฉันเชื่อว่า ฉันรู้สึกดีขึ้นในวันนี้ เพราะฉันเดินทุกวัน

หลังการนัดหมาย

1) ทบทวน

 • อ่านทบทวนบันทึกย่อที่คุณทำระหว่างการนัดหมายพบแพทย์ เพื่อเตือนตัวเองถึงขั้นตอนต่อไปและคำตอบสำหรับคำถามของคุณ

2) แจ้งข้อมูลให้ครอบครัว, เพื่อน หรือผู้ดูแลของคุณทราบ

 • บอกเล่าให้เพื่อน, ครอบครัว หรือผู้ดูแลทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการนัดหมายพบแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาของคุณอย่างครบถ้วนและสามารถให้การสนับสนุนในขั้นตอนถัดไป

3) ทบทวนประเด็นสำหรับการนัดหมายครั้งถัดไป

 • ใช้เวลาหลังจากการนัดหมายพบแพทย์ของท่าน เพื่อเขียนคำเตือนหรือประเด็นสำคัญใดๆ เพื่อปรึกษาสำหรับการนัดหมายครั้งถัดไปของท่าน

 

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการปรึกษาแพทย์ของคุณ

คู่มือฉบับนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณกับแพทย์ผู้ดูแล เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ในแต่ละครั้ง และเพื่อให้คุณได้มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวคุณเอง

ดาวน์โหลดคู่มือฉบับนี้

Talking to your Doctors - Guide for Heart Failure Patients

  

เอกสารอ้างอิง

 1. Eastwood C, et al. Weight and Symptom Diary for Self-monitoring in Heart Failure Clinic Patients. Journal of Cardiovascular Nursing. 2007;22(5):382-289.
 2. Heart Failure Classifications. Available at: https://www.sunshineheart.com/patients/classifications-of-heartfailure/. Last accessed: March 2017.
 3. American Heart Association. About Arrhythmia. Available at: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/AboutArrhythmia/About-Arrhythmia_UCM_002010_Article.jsp#.WBhUNvmLSUk. Last accessed: March 2017.
 4. Heart Failure Tests and Diagnosis. Available at: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heartfailure/basics/tests-diagnosis/con-20029801. Last accessed: March 2017.
 5. What is Cardiac Resynchronization Therapy Device? Available at: http://www.medtronic.com/us-en/patients/treatments-therapies/heart-failure-device-crt/what-is-it.html. Last accessed: March 2017.
 6. Chest X-Ray. Available at: http://www.webmd.com/heart-disease/chest-x-ray#1. Last accessed: March 2017.
 7. Merriam Webster Dictionary. Comorbid. Available at: http://www.merriam-webster.com/dictionary/ comorbid. Last accessed: March 2017.
 8. NHS Choices. Angiography. Available at: http://www.nhs.uk/Conditions/Angiography/Pages/ Introduction.aspx. Last accessed: March 2017.
 9. Mayo Clinic. Shortness of Breath. Available at: http://www.mayoclinic.org/symptoms/shortness-of-breath/basics/definition/sym-20050890. Last accessed: March 2017.
 10. NHS Choices. Echocardiogram. Available at: http://www.nhs.uk/conditions/echocardiogram/Pages/ Introduction.aspx. Last accessed: March 2017.
 11. WebMD. Edema Overview. Available at: http://www.webmd.com/heart-disease/heart-failure/edema- overview#1. Last accessed: March 2017.
 12. American Heart Association. Ejection Fraction Heart Failure Measurement. Available at: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/ SymptomsDiagnosisofHeartFailure/Ejection-Fraction-Heart-Failure-Measurement_UCM_306339_ Article.jsp#.WBhWQvmLSUk. Last accessed: March 2017.
 13. NHS Choices. Electrocardiogram. Available at: http://www.nhs.uk/conditions/electrocardiogram/pages/ introduction.aspx. Last accessed: March 2017.
 14. Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD). Available at: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/Implantable-Cardioverter-Defibrillator-ICD_UCM_448478_Article.jsp#.WCg6knE2vIU. Last accessed: March 2017.
 15. American Heart Association. Classes of Heart Failure. Available at: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/AboutHeartFailure/Classes-of-Heart-Failure_UCM_306328_Article.jsp#. WBhW2vmLSUk/. Last accessed: March 2017.
 16. Medline Plus. Pulmonary edema. Available at: https://medlineplus.gov/ency/article/000140.htm. Last accessed: March 2017.
 17. Acute Heart Failure. Available at: http://www.healthline.com/health/acute-heart-failure. Last accessed: March 2017.