นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงเมื่อวันศุกร์ 17 เมษายน 2558

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงแนวทางที่ Novartis Pharma AG จะรวบรวม ถือครอง และนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้จัดเก็บข้อมูล และนำข้อมูลนั้นมาใช้งาน ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าท่านรับทราบว่า Novartis Pharma AG อาจเปลี่ยนแปลง ปรับแก้ เพิ่มเติม หรือลบข้อมูล หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ดี เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสัมพันธ์กันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลา ที่ได้บันทึกข้อมูล เจตนารมณ์ของเราในการชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น มีเพื่อชี้แจงให้ท่านรับทราบถึงรูปแบบข้อมูลที่เราจัดเก็บ วิธีการที่นำข้อมูลไปใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นไร ณ ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลนั้น อาจจะมีการชี้แจงเพิ่มเติม, ตามความเหมาะสม, ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

คำมั่นสัญญาของความเป็นส่วนตัว

นิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้น หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่จะนำมาใช้ระบุตัวตนของท่าน เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาประมวลผล ตามที่ได้ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการประมวลผลเพิ่มเติมภายใต้ข้อกำหนดตามที่กฎหมายอำนวย หรือเพื่อรองรับกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการสืบสวนคดี

ส่วนถัดไปจะอธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

เจตนารมณ์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การบริการโดยทั่วไปของเรานั้น มิได้จำเป็นต้องมีการกรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน อย่างไรก็ดี เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางบริการของเรา ซึ่งในกรณีนั้น ๆ หากท่านตัดสินใจสงวนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ หรือ อาจมิได้รับการตอบสนองต่อข้อประสงค์ของท่าน

การจัดเก็บ รวบรวม และนำมาใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการนำเสนอข้อมูลหรือบริการ ที่เราพิจารณาว่าอาจน่าสนใจสำหรับท่าน หรือเพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านบนพื้นฐานวัตถุประสงค์ที่เราได้ชี้แจงให้กับท่าน ณ ช่วงเวลาที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่มีนโยบายในการขายข้อมูล หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามแต่อย่างใด ยกเว้นหากมีการระบุไว้ก่อนหน้าในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้มีส่วนร่วมในเครือของ Novartis ทั่วโลก ที่มีนโยบายส่วนบุคคลสอดคล้องกันได้ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะถูกส่งผ่านให้กับบุคคลที่สามที่มีหน้าที่ หรือทำหน้าที่แทนเราสำหรับการประมวลผลต่อไป โดยจะสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่ข้อมูลนั้นถูกจัดเก็บรวบรวมมา หรืออาจจะถูกประมวลผลบนพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การให้บริการ, การประเมินผล,เรื่องความเป็นประโยชน์ของเว็บไซต์, การตลาด, การบริหารจัดการข้อมูล หรือการสนับสนุนทางเทคนิค บุคคลที่สามเหล่านี้ที่ทำหน้าที่ให้กับเราซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันเท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปจำหน่าย จ่าย แจก ต่อบุคคลที่สามอื่นๆ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สาม ยกเว้นหากถูกบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมมานั้น อาจถูกส่งถ่ายไปยังบุคคลที่สาม ในกรณีที่ธุรกิจของเว็บไซต์นี้ หรือบางส่วนของเว็บไซต์ถูกขายกิจการ หรือถูกมอบหมาย หรือถูกโอนย้าย ซึ่งเราจะร้องขอ ให้ผู้ซื้อ ผู้รับมอบหมายหรือผู้มารับงานต่อ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ให้สอดคล้องกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระทำได้หาก จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือข้อกำหนดของรัฐบาล หรือหากการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบการสืบสวนทางกฎหมายหรือทางอาชญากรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และโต้แย้ง

เมื่อไรก็ตามที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล เราให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความเที่ยงตรงและทันสมัยสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีไว้ในการเก็บข้อมูลนั้น ๆ เราอนุญาตให้ท่านสามารถที่จะโต้แย้ง ต่อการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการประมวลผลนั้นไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามกฎหมายดังที่แจกแจงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือที่ถูกระบุไว้ตามกฎหมาย ในกรณีของการตลาดโดยตรงทางอิเล็กทรอนิกส์ เรามีช่องทางให้ท่านเลือกไม่รับข้อมูลทางการตลาดต่อไป หรือมีวิธีที่จะเลือกรับ หากถูกกำหนดด้วยกฎหมาย หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อกับเราในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือโต้แย้งต่อการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งอีเมล์ให้กับเราที่ sea.cdpo@novartis.com หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อกับเรา กรุณาระบุชื่อของเว็บไซต์ที่ท่านให้ข้อมูล รวมไปถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ท่านต้องการให้เราปรับแก้ ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือลบทิ้ง รวมทั้งระบุตัวตนของท่านอย่างเหมาะสม คำร้องให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจำต้องถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับ ตามการรายงานทางศีลธรรม ตามการจัดเก็บเอกสาร หรือคงไว้ซึ่งความผูกมัดที่มีให้กับเรา

ความปลอดภัยและการเก็บความลับ

เพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยและเป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมไว้ทางออนไลน์ เราใช้ระบบการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลทางเครือข่าย ด้วย firewall ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบปกป้องด้วยรหัสผ่าน ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้ออกแบบในการป้องกันข้อมูลจากการสูญหาย, นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับการอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล หรือ การทำลายข้อมูลนั้น ๆ

การส่งถ่ายข้อมูลไปต่างประเทศ

เราเป็นส่วนหนึ่งของ Novartis Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกและมีฐานข้อมูลในหลากหลายประเทศ ซึ่งบางแห่งดำเนินการด้วย Novartis Group Company ในประเทศนั้น ๆ และบางบริษัทดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ในฐานะตัวแทนของ Novartis Group Company ในพื้นที่นั้น เราอาจจะโอนถ่ายข้อมูล ไปยังบริษัทใดบริษัทหนึ่งในฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัท นอกประเทศหรือนอกพื้นที่พำนักของท่าน และเป็นไปได้ที่จะรวมถึงประเทศที่ไม่ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าเทียมกันกับในประเทศของท่าน

“คุ้กกี้ส์” และ อินเตอร์เน็ต แท็ก

เราอาจจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น หน้าต่าง ๆ ที่ท่านเข้าชม เว็บไซต์ก่อนหน้า ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และการค้นหาที่ท่านดำเนินการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์ และรวบรวมสถิติโดยรวมเกี่ยวกับ แต่ละบุคคลที่เข้ามาในเว็บของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทางการตลาดภายในบริษัทเท่านั้น ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะใช้ “คุ้กกี้ส์” เพื่อรวบรวมชื่อโดเมนของผู้ใช้ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทของท่าน ระบบปฏิบัติการของท่าน และวันเวลาที่ท่านเข้าถึง “คุ้กกี้ส์” คือข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งไปที่บราวเซอร์ของท่านและถูกจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน “คุ้กกี้ส์” จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งท่านสามารถจะตั้งค่าให้บราวเซอร์ของท่านแจ้งเตือนได้ เมื่อท่านได้รับ “คุ้กกี้ส์” ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจต่อไปว่าจะยอมรับหรือไม่ หากท่านไม่ต้องการให้เราติดตั้ง “คุ้กกี้ส์” กรุณาแจ้งเราทางอีเมล์ได้ที่ sea.cdpo@novartis.com อย่างไรก็ดี เราจำเป็นต้องชี้แจงให้ท่านทราบว่าหากท่านไม่ต้องการให้เราติดตั้ง “คุ้กกี้ส์” ท่านอาจไม่สามารถใช้งาน บราวเซอร์ซอฟท์แวร์ ของท่านได้เต็มประสิทธิภาพ เราอาจใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือในการจัดเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ระบุในส่วนนี้

ในบางครั้ง เราจะใช้ อินเตอร์เน็ตแท็กซ์ ซึ่งอาจเรียกว่า action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs และ 1-by-1 GIFs) และ “คุ้กกี้ส์” อาจใช้ tag/cookie เหล่านี้ผ่านทางหุ้นส่วนธุรกิจในการโฆษณา หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ให้บริการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์ จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น รวมถึง(IP address ของท่าน) ในต่างประเทศ แท็ก และ คุ้กกี้ เหล่านี้จะถูกวางไว้ทั้งในโฆษณา ออนไลน์ ที่นำท่านเข้ามาสู่เว็บนี้ และบนหน้าอื่นๆ ของเว็บนี้ เราได้ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อตรวจรับการตอบรับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์และประสิทธิผลของโฆษณา (รวมถึงจำหนวนครั้งที่เปิดเข้าไปในหน้านั้นๆ และข้อมูลใดที่เป็นที่ต้องการ) และประเมินผลการใช้งานของเว็บไซต์ ทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ ได้จาก แท็ก และ คุ้กกี้ เหล่านี้ รวมทั้งอาจจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ให้กับเราและจะได้นำเสนอบริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวอาจจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายอื่นๆ หากได้รับการร้องขอในเชิงกฎหมายให้ส่งมอบข้อมูลนั้น หรืออาจเป็นการประมวลข้อมูลแทนโดยผู้รับจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของเราได้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับ แท็ก และ คุ้กกี้ ที่เกี่ยวเนื่องกันกับการโฆษณาออนไลน์ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลที่สาม ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org.

ข้อมูลส่วนตัวและผู้เยาว์

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ มีเจตนารมณ์เพื่อผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่ต้องการข้อมูลด้านเวชภัณฑ์สำหรับผู้เยาว์ จำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจตนา ของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (เช่น พ่อแม่หรือผู้ดูแลตามกฏหมาย) ผ่านการติดต่อโดยตรง โดยที่เราจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึง (i) รับทราบถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงในด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ และ (ii) โอกาสในการปฏิเสธการยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล หรือจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ต่อไปในอนาคต เราประพฤติปฏิบัติภายใต้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เยาว์

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้สำหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้น และมิได้ใช้สำหรับเว็บไซต์อื่นใดที่เป็นของบุคคลที่สาม

เราอาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่เข้าใจว่าเว็บนั้นๆ มีประโยชน์ต่อผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรามุ่งหมายที่จะให้ความมั่นใจว่าเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้นมีคุณภาพสูงที่สุด

อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถประกันได้ในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ นั้น และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นนอกเหนือไปจากเว็บไซต์ของเราเอง และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มิได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับลิงก์อื่นใด หรือเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ Novartis

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวเนื่องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือมีข้อแนะนำเพื่อพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาส่งอีเมลมาเราที่ sea.cdpo@novartis.com นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรามุ่งหมายที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ท่านให้กับเรา กรุณาศึกษาข้อมูลในหน้านี้บ่อยครั้งเพื่อทราบถึงรายละเอียดเหล่านี้ รวมถึงสิ่งใหม่ ๆ ที่เรานำเสนอ