ข้อกำหนดการใช้งาน

ปรับปรุงเมื่อ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้และบางส่วนของเว็บไซต์อื่นๆ ที่สนับสนุนโดย Novartis Pharma AG รวมทั้งไฮเปอร์ลิงก์มายังข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อบังคับการใช้เว็บไซต์, การยอมรับในข้อบังคับ และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับ

เมื่อท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน Novartis Pharma AG อาจปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานนี้เมื่อไรก็ได้ เนื่องจากการปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ท่านควรจะเข้าดูหน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงข้อกำหนดการใช้ล่าสุด

ข้อมูลทางการแพทย์/ อาการ

ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์นี้ ที่ Novartis Pharma AG ได้นำเสนอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้เจตนาให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ทางการแพทย์ ท่านควรได้รับข้อมูลทางการแพทย์ที่สมบูรณ์จากแพทย์ของท่านหรือที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ หากท่านมีอาการผิดปกติใดๆ ท่านควรปรึกษาแพทย์ของท่านหรือผู้ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพทันที เราไม่ได้ให้การวินิจฉัยทางการแพทย์เป็นรายบุคคล หรือให้คำปรึกษาในการรักษาเฉพาะทางต่อผู้ป่วย

การนำข้อมูลไปใช้งาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือใช้ข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อความ, รูปภาพ, ข้อมูลเสียงและวิดีทัศน์สำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการพาณิชย์เท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้หรือทำซ้ำเพื่อการพาณิชย์หากมิได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Novartis Pharma AG ท่านต้องคงไว้ซึ่งหลักฐานแห่งลิขสิทธิ์หรือหลักฐานแห่งกรรมสิทธิ์ อื่นๆในทุกสิ่งที่ท่านดาวน์โหลด และหากมิได้ระบุเป็นอื่นให้ท่านระลึกเสมอว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นหรืออ่านจากเว็บไซต์นี้ เป็นสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้หากมิได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Novartis Pharma AG

Novartis Pharma AG ไม่รับประกันและไม่เป็นตัวแทนรับผิดชอบ จากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ว่าจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคลคลที่สามที่ไม่ได้เข้าร่วมกับ Novartis Pharma AG

นอกเหนือจากข้อยกเว้นเหล่านี้ Novartis Pharma AG มิได้อนุญาตหรือให้สิทธิ์ในข้อมูลกับท่าน

เครื่องหมายการค้า/ กรรมสิทธิ์

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านควรถือว่าสัญลักษณ์, ชื่อของบริษัท หรือชื่อทางการค้าใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะปรากฏเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Novartis เว็บไซต์นี้อาจครอบคลุมหรืออ้างอิงถึงสิทธิบัตร, ข้อมูลอันมีกรรมสิทธิ์, เทคโนโลยี, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดของ Novartis Pharma AG และ/หรือบุคคลอื่น ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ความลับทางการค้า, เทคโนโลยี, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ และกรรมสิทธิ์ใดๆของ Novartis Phama AG และ/หรือบุคคลอื่นใด ที่มอบให้หรือโอนให้กับท่าน

ข้อมูลที่ท่านส่งให้กับเรา

นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ถูกคุ้มครองด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สิ่งใดๆที่ท่านส่งเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา จะไม่ถูกคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สิ่งใดๆรวมทั้งแนวคิดที่ท่านส่งเข้ามาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ Novartis Pharma AG นอกจากนี้ Novartis Pharma AG มีอิสระที่จะใช้แนวคิดใด ๆ ที่ท่านส่งเข้ามาให้กับเรา โดยไม่จำเป็นต้องมีผลตอบแทนให้กับท่าน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

Novartis Pharma AG พยายามเป็นอย่างยิ่งในการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้มีความแม่นยำและทันสมัย หากแต่ยังมีโอกาสเสมอที่ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้ Novartis Pharma AG สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูล และข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายการที่ระบุในข้อมูลนั้น ๆ หรือยุติการดำเนินการของเว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า Novartis Pharma AG ไม่เป็นตัวแทนรับผิดชอบ หรือรับประกันใดๆต่อความแม่นยำในข้อมูลนั้นๆ Novartis Pharma AG จะไม่ถือว่ามีความรับผิด หรือ รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดถูกนำเสนอ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” Novartis Pharma AG ไม่มีการรับประกัน ในด้านความสมบูรณ์หรือ แม่นยำของข้อมูล ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ดังนั้น ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ ควรใช้วิจารณญาณในการประเมินอย่างระมัดระวัง ทั้ง Novartis Pharma AG หรือกลุ่มบริษัท Novartis หรือผู้ที่เกี่ยวเนื่องในการสร้างและนำเสนอเว็บไซต์นี้ต่อท่าน ต่างก็ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากความเสียหายโดยตรง, ความเสียหายต่อเนื่อง, ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายเชิงลงโทษ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ การใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือข้อผิดพลาดใดๆ หรือข้อบกพร่องในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ สำหรับเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นความรับผิดโดยปริยาย ข้อยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน Novartis Pharma AG ไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย หรือการติดไวรัสของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นของท่านจากการที่ท่านได้เข้าเว็บไซต์นี้ Novartis Pharma AG ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ หรือ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นใดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ลิงก์ต่างๆที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจมีไว้สำหรับผู้สนใจหรืออำนวยความสะดวกของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งมิได้ยืนยันความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านั้น เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่ท่านจะออกจากเว็บไซต์ถึงข้อกำหนดการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามที่อาจแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม Novartis Pharma AG ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง หรือความถูกต้องตามกฎหมายของเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น Novartis Pharma AG ไม่รับผิดต่อข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การโพสต์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้

Novartis Pharma AG ไม่รับผิด หรือ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่นำมาโพสต์ ท่านห้ามโพสต์หรือส่งต่อสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย การข่มขู่ การสบประมาท สิ่งซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง สิ่งลามกอนาจาร เรื่องอื้อฉาว เรื่องที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุ หรือการลบหลู่ต่อศาสนา หรือสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด หรือกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม หรือ ก่อให้เกิดการจลาจล หรือการละเมิดกฎหมาย Novartis Pharma AG จะให้ความร่วมมือทางกฎหมายอย่างเต็มที่ หรือตามคำสั่งศาลให้ Novartis Pharma AG เปิดเผยตัวตนของผู้ใดก็ตามที่โพสต์ข้อมูล เราจะดำเนินการแก้ไขทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า หากเรามีความเห็นว่าเหมาะสม รวมไปถึงการป้องกันมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์นั้น เข้าใช้เว็บไซต์ และดำเนินการลบข้อมูล และเนื้อหาที่ถูกนำเข้าไว้โดยผู้ใช้นั้น

อาการข้างเคียง หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และข้อมูลส่วนตัว

หากท่านเชื่อว่าท่านเคยมีการอาการของผลข้างเคียงในการใช้เวชภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ของ Novartis ท่านควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสุขภาพทันที ท่านยังคงสามารถรายงานโดยตรงให้กับเราโดยใช้ข้อมูลใน Novartis.com โดยกรุณาระบุข้อมูลอย่างละเอียดถึงอาการข้างเคียงดังกล่าว ซึ่ง Novartis อาจจำเป็นต้องติดต่อท่านกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งขอความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน ข้อมูลลักษณะนี้อาจจะไม่ปรากฏ หรืออาจถูกลบออกจากเว็บไซต์/หน้าเพจ/แพลทฟอร์มของเรา และเรามีความจำเป็นต้องบันทึกเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายทางด้านรายงานความปลอดภัยของเวชภัณฑ์ เรามิได้มุ่งเน้นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่อาจเกิดอันตราย หรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ เราอาจจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ และสถานที่ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะนำส่งต่อให้กับ Novartis Drug Safety department และ/หรือ Regulatory Authorities/License Partners